Responsabilitat Social d'Empresa

Des de Tuti Serveis, fidels al nostre objectiu de promoure el desenvolupament comunitari i el nostre compromís vers l'educació, participem activament en diferents projectes, alguns dels quals promoguts per administracions públiques i d'altres per entitats o agrupacions de caire social.

Aquests són els projectes en què col·laborem. Per veure'n una explicació detallada fes clic damunt de les imatges.

logo AENOA logo Fundación para la Diversidad logo Bomberos Unidos Sin Fronteras logo Ayuda en Acción logo Igualtat a les Empreses logo PEC NUST agenda2
 
 
Xarxa NUST

Nous Usos Socials del Temps

En els darrers anys els usos del temps personal han sofert modificacions fruit de diversos canvis socials.

Per contra, la cultura de l'organització del temps de treball no s'ha adaptat a aquest canvis. Continua marcada per la cultura del presencialisme i no està aprofitant la implementació de les TICs per modificar aquesta organització en base al treball per objectius, que fan prevaler l'eficiència en lloc de la presència.

El context actual de crisi i d'exigència d'una alta competitivitat a les empreses fa necessària la implementació de mesures d'usos del temps que promoguin una millor qualitat de vida per a les persones que hi treballen alhora que redueixin les despeses i incrementin la fidelització del talent i la competitivitat.

Un bon exemple de com la implementació de mesures d'usos del temps a les empreses comporta un conjunt de beneficis organitzatius, el trobem a la Guia de bones pràctiques de les polítiques de flexibilitat interna en les empreses, publicada per Eurofound. L'estudi recull l'experiència de les cinc principals empreses europees en l'aplicació de polítiques de flexibilitat interna i destaca els resultats positius d'aquestes empreses en relació a la productivitat, la innovació, l'equilibri treball-vida, la salut, l'ocupació i la flexibilitat.

Aquests resultats es tradueixen en un augment de la satisfacció de la plantilla i del seu compromís i lleialtat cap a l'empresa, en la retenció del talent de les persones-clau de l'organització i en la disminució dels índexs de rotació i absentisme laboral per manca de motivació o problemes derivats de l'estrès laboral.

Des d'aquesta òptica, les empreses que ja han implementat mesures d'usos del temps coincideixen en afirmar que augmenta la seva reputació social al mercat i que, en última instància, aquests indicadors contribueixen a la millora de la productivitat i de la competitivitat empresarial.

Des de la Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona es parteix de la base que el temps de les persones és un nou dret de ciutadania i s'aposta pel foment d'aquest nou model d'articulació empresarial, competitiu, inclusiu i de progrés, que reverteix en la millora de la qualitat de vida de la ciutadania i el benestar de la societat en general.

Aquesta aposta, a més, compta amb el suport del premi Nobel d'economia Joseph Stiglitz, que proposa incloure indicadors com el treball domèstic i la disponibilitat de temps lliure en el sistema de càlcul del producte interior brut (PIB) de cada Estat. El fet que en el futur les estadístiques oficials assumissin la mesura del temps com a un indicador més de qualitat de vida, representaria un avenç enorme per a la nostra societat.

La Xarxa NUST

La Xarxa d'Empreses en NUST és una iniciativa creada l'any 2006 per la Regidoria d'Usos del Temps de l'Ajuntament de Barcelona, a partir de l'interès que mostra un grup d'empreses de la ciutat per col·laborar i establir una xarxa d'intercanvis i experiències, en un clima de confiança i aprenentatge mutu que permeti compartir coneixements i mesures d'actuació entorn als usos del temps.

Actualment, i després de més de 3 anys de funcionament, la Xarxa la conformen més de 50 empreses de diversa naturalesa i diversos sectors, amb un clara voluntat comuna de continuar repensant els actuals models econòmics i organitzatius per tal d'establir cultures organitzatives més flexibles i participatives, que apostin per augmentar la rendibilitat empresarial a través de la implementació de mesures que propiciïn un major equilibri del temps –laboral, personal i familiar– de les persones que hi treballen. Seguint la referència dels objectius inicials, la Xarxa continua consolidant-se a través de les jornades trimestrals que se celebren a la ciutat, i a partir del 2010 comptarà amb el portal virtual nust.cat que complementarà els espais de participació i treball entre les empreses membres.

Per a més informació sobre els Nous Usos Socials del Temps i sobre les empreses que formem aquesta xarxa, pots visitar el web de NUST.