Tuti - monitors de menjador Barcelona
 

Serveis a escoles


El menjador escolar

Quan parlem del menjador escolar ens referim a un espai creat com a necessitat social per tal de permetre a les famílies compaginar els horaris laborals amb els escolars. El menjador esdevé un espai ideal on treballar l'educació integral de l'alumnat, perquè, en l'acte d'alimentar-se, hi ha diferents vessants (nutritives, culturals, socials i lúdiques) que cal treballar des del projecte educatiu de menjador i a través del dia a dia.

Servei de menjador: un espai educatiu

La metodologia utilitzada al menjador ha de ser compartida per tots els professionals de l'escola, parant especial atenció a l'evolució de cadascun dels i les alumnes, ja que molts aspectes treballats durant l'espai de migdia influiran en les activitats de la seva vida quotidiana. No convé oblidar que l'horari de menjador en molts casos representa per a l'infant més d'un 33% de la jornada escolar.

A Tuti plantegem el servei de menjador com un espai escolar no obligatori, però amb tractament curricular de treball transversal inclòs al projecte educatiu de centre.

Cal assegurar la qualitat del servei tant a nivell alimentari com educatiu.

L'equip de professionals a càrrec del projecte ha d'estar capacitat per desenvolupar amb garantia la tasca educativa. Ha d'estar format i motivat per treballar amb infants i joves, tot integrant-se en la comunitat escolar.

Des de Tuti seleccionem l'equip i li proporcionem una metodologia de treball que facilita l'elaboració del projecte educatiu de menjador, objectius, programació d'activitats, avaluació, seguiment personalitzat de l'alumne, etc. A més, coordinem el projecte donant suport als nostres professionals, proporcionant-los recursos, oferint-los formació continuada i fent un seguiment de tot el procés amb l'escola o AMPA.

El menjador escolar

Al menjador, durant l'hora de dinar, cal crear un clima tranquil i relaxat que propiciï l'acte de menjar i faciliti un espai de relació entre tots les persones que hi participen.

Objectius:
 • Potenciar comportaments correctes a taula.
 • Educar per a uns bons hàbits d'alimentació.
 • Educar per a la salut i fer prevenció de trastorns causats per una incorrecta alimentació.
 • Educar per al consum saludable i responsable.
 • Treballar per l'assoliment de l'autonomia del nen o nena.
 • Aconseguir la implicació de les famílies en el nostre projecte.

El quotidià

Hi ha moments en el projecte que formen part del dia a dia, maneres de fer, costums que interioritzem; són la manera habitual de fer les coses.

A Tuti considerem molt important treballar aquests aspectes d'una forma natural, ja que ens serviran per establir conductes correctes.

Objectius:

 • Assolir els hàbits d'higiene personal.
 • Potenciar la participació de tothom en un projecte comú.
 • Fomentar la col·laboració entre alumnes.
 • Potenciar actituds que afavoreixin una bona convivència.
 • Educar per a la salut.
 • Educar per al respecte al medi ambient.

El lleure

És un espai de temps que s'associa al menjador i li confereix un valor afegit.

L'estona de "no-dinar" ha d'ésser una estona per gaudir. La nostra proposta de lleure combina joc lliure i joc organitzat, amb activitats on l'infant pot desenvolupar les seves capacitats de relació amb els seus companys i companyes i amb l'aprenentatge creatiu i lúdic (tallers, festes tradicionals, esport, etc.).

Objectius:

 • Potenciar una educació a través de l'aprenentatge actiu i participatiu.
 • Viure el joc com una activitat gratificant.
 • Potenciar les iniciatives dels participants.
 • Dinamitzar espais amb activitats d'autogestió.
 • Oferir una programació creativa i motivadora.